RIBOTOS NUOMININKO ATSAKOMYBĖS TAISYKLĖS

RIBOTOS NUOMININKO ATSAKOMYBĖS TAISYKLĖS

 

KĄ DARYTI ATSITIKUS ĮVYKIUI?

 Atsitikus bet kokiam įvykiui, susijusiam su nuomojamu motociklu, nedelsdami pasirūpinkite, kad būtų išvengta didesnių nuostolių (įvykus autoįvykiui, įjunkite avarinę šviesos signalizaciją (jei tokia yra), padėkite avarinio sustojimo ženklą (jei tokį turite), tamsiu paros metu apsivilkite šviesą atspindinčią liemenę, įsitikinkite, ar yra sužeistųjų, ar jiems reikia skubios pagalbos, perstatykite motociklą į saugią vietą ir pan.), apie įvykį praneškite atitinkamoms tarnyboms (apie avariją, vagystę – policijai, kilus gaisrui – priešgaisrinei saugos tarnybai, esant nukentėjusiems asmenims – greitajai medicinos tarnybai). Iškart po to – praneškite mums, nuomos sutartyje nurodytais numeriais.

 

1.Sąvokos

1.1. Ribotos atsakomybės paslaugos teikėjas – motociklo nuomotojas (toliau – nuomotojas).

1.2. Ribota atsakomybė yra taikoma už nuomotojui priklausančiam nuomojamam motociklui (toliau – motociklas), kuriuo naudojasi nuomininkas, padarytą žalą ar jo vagystę kompensuojamo įvykio metu.

1.3. Į sąvoką „nuomininkas“ patenka asmenys, įrašyti į motociklo nuomos sutartį kaip galintys vairuoti išnuomotą motociklą, kiti asmenys, susiję civiliniais santykiais (šeimos nariai) arba asmenys, susiję darbo santykiais (kai nuomininkas įmonė ar įstaiga).

1.4. Ribotos atsakomybės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra neatskiriama nuomos sutarties dalis. Nuomininkas, pasirašęs motociklo nuomos sutartį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

1.5. Kompensuojamas įvykis – nuomojamo motociklo ar jo įrangos apgadinimas (ar praradimas), kuriam įvykus, nuomotojas privalo savo sąskaita suremontuoti motociklą ar prisiimti nuostolius vagystės atveju.

1.6. Nekompensuojamas įvykis – šiose taisyklėse ir (ar) įstatymuose nurodytas atsitikimas (kai apgadinamas nuomojamas motociklas ar jo įranga), kuriam įvykus, nuomotojas  įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš nuomininko.

1.7. Žala – nuomotojo turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.

1.8. Stiklai – motociklo kėbulo, išorinių veidrodžių ar žibintų stiklai.

1.9. Užvedimo rakteliai – motociklo užvedimo rakteliai, užvedimo kortelės, signalizacijos nuotolinio valdymo pultai, imobilizatoriaus raktai ir panašios motociklo apsaugos sistemos dalys.

1.10.Papildoma motociklo įranga – nuomotojo išnuomoti priedai (pvž.,motociklininko apranga, šalmas, pirštinės, primontuojamos daiktadėžės.).

1.11.Kita, bet kuri, neserijiniu ar serijiniu būdu stacionariai įrengta įranga: garso, vaizdo, navigacijos sistemos, laisvų rankų įranga, apsaugos nuo vagysčių priemonės; papildomi apsaugos lankai, vardiniai valstybiniai numeriai yra laikomi motociklo dalimi.

1.12. Motociklo vertė – suma, nurodyta motociklo nuomos sutarties akte.

1.13. Motociklas laikomas sunaikintu, jeigu jo remontas negalimas dėl techninių priežasčių arba ekonominiu požiūriu nėra tikslingas. Motociklą remontuoti ekonomiškai netikslinga, jei būtinosios remonto išlaidos yra lygios arba viršija motociklo rinkos vertės ir liekanų vertės skirtumą.

1.14.Autoavarija – eismo įvykis, kurio metu, dalyvaujant bent vienai judančiai transporto priemonei, buvo sugadintas nuomojamas motociklas ir (ar) žuvo arba buvo sužeisti žmonės.

1.15.Vagyste yra laikomas viso motociklo ar atskirų jo dalių pagrobimas (Baudžiamojo kodekso 178 str.) arba užvaldymas plėšimo būdu (Baudžiamojo kodekso 180 str.) bei šių veikų vykdymo metu motociklui padaryti sugadinimai.

1.16.Atkūrimo išlaidos – būtinos motociklo remonto darbų bei keičiamų dalių išlaidos, reikalingos motociklui dėl įvykio suremontuoti iki būklės, buvusios prieš pat įvykį.

1.17.Techniniais motociklo gedimais laikomi gedimai, atsiradę dėl:

1.17.1. natūralaus padangų, variklio, važiuoklės ar kitų motociklo detalių ir (ar) dalių

susidėvėjimo dėl įprastinio motociklo naudojimo;

1.17.2. motociklo dalių ir (ar) agregatų gedimų, išskyrus atvejus, kai ant šių dalių ir (ar)

agregatų yra matomi išoriniai mechaniniai pažeidimai kilę kaip autoavarijos pasekmė;

1.17.3. atmosferos poveikio (pvz.: rūdžių, gedimų dėl druskų, dėl skysčių užšalimo ir pan.),

išskyrus gamtinių jėgų (1.18. punktas) poveikį;

1.17.4. neteisingos motociklo eksploatacijos, kai yra pažeidžiami motociklo gamintojo

nustatyti eksploatacijos reikalavimai (pvz., eksploatacinių skysčių trūkumo, važiavimo

nuleista padanga ir t.t.);

1.17.5. netinkamo ir (ar) nekokybiško kuro.

1.18.Gamtinės jėgos:

1.18.1. potvynis – staigus ir nenumatytas vandens kilimas stovinčiuose ar tekančiuose

paviršiniuose vandens telkiniuose;

1.18.2. audra – stiprus vėjas (vėjo greitis 20 m/s ir didesnis);

1.18.3. liūtis – trumpalaikis intensyvus lietus, kai per 6 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 15

mm ir daugiau kritulių;

1.18.4. kruša – ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrenta šiltuoju metų laiku;

1.18.5. žaibas – žaibo poveikis, kuomet ant motociklo (jo dalių) yra matoma tiesioginės žaibo

iškrovos vieta ir pažeistų detalių apdegimai, apanglėjimai.

1.19. Maksimali nuomininko atsakomybės suma – nuomos sutartyje nurodyta maksimali suma, kurią kiekvieno motociklo sugadinimo ar sunaikinimo atveju (tik kompensuojamo įvykio metu) nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui ir kai žalą padengia kitas kaltininkas (2.9. punktas).

1.20. Neteisėtu valdymu yra laikomas bet koks motociklo nuomotojo ar nuomininko valiai prieštaraujantis valdymas, apie kurį yra pranešta kompetentingoms įstaigoms.

 

  1. Ribotos atsakomybės sąlygos

2.1. Nuomininkas, pateikdamas nuomotojui duomenis, reikalingus motociklo nuomos sutarčiai sudaryti, atsako už jų teisingumą ir pilnumą.

2.2. Motociklo remontas organizuojamas nuomotojo. Atsitikus kompensuojamam įvykiui, motociklas remontuojamas nuomotojo nurodytose servisuose Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.3. Remonto kaina apskaičiuojama vadovaujantis nuomotojo nurodytais remonto darbų įkainiais ir keičiamų dalių bei naudojamų medžiagų kainomis arba nuomotojas gali vadovautis servisų arba nepriklausomų ekspertų sudarytomis remonto sąmatomis.

2.4. Nuomininkui nesutinkant su nuomotojo (ar serviso) sudaryta remonto sąmata, jis gali savo sąskaita kreiptis į nepriklausomus ekspertus motociklo remonto sąmatai sudaryti.

2.5. Jei sugadintos ar sunaikintos detalės pakeičiamos naujomis detalėmis, tai nuomotojas nenuvertina dalių dėl nusidėvėjimo jei dalių finansiškai neapsimoka ieškoti naudotų arba jos yra sunkiai surandamos.

2.6. Esant nesutarimams tarp nuomininko ir nuomotojo dėl motociklo vertės, ji gali būti nustatoma nepriklausomų ekspertų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialų įvertinimą.

2.7. Nuomininkas, be nuomotojo leidimo, neturi teisės priimti atlyginimo už nuomojamam motociklui padarytą žalą iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jei nuomininkas nesilaiko šios taisyklės, nuomotojas įgyja teisę į tą sumą. Ją nuomininkas privalo perduoti nuomotojui grąžinant motociklą.

2.8. Kompensuojamuoju įvykiu yra laikoma užvedimo raktelių vagystė, kai tą liudija iš policijos gauti dokumentai. Tokiu atveju nuomotojas apmoka raktų pagaminimo, spynelių pakeitimo, apsaugos sistemų perprogramavimo išlaidas. Maksimali nuomininko atsakomybė tokiu atveju yra 200Eurų (du šimtai Eurų) arba 100 Eurų, jei nuomininkas pasirinko 100 eurų maksimalią nuomininko atsakomybę.

2.9. Jei nustatomas įvykio, per kurį buvo apgadintas motociklas, kaltininkas (Lietuvoje registruota įmonė, įstaiga ar organizacija, Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo be pilietybės, nuolat gyvenantis Lietuvoje) ir nuomotojas įgyja teisę išieškoti padarytą žalą nuomojamam motociklui, nuomininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už motociklui padarytą žalą. Tokiu atveju nuomininkas privalo pateikti visus turimus reikalavimo teisės pagrindimo įrodymus.

 

  1. Ribotos nuomininko atsakomybės galiojimas

3.1. Ribota nuomininko atsakomybė galioja šių šalių teritorijoje: Lietuvoje. Išskirtiniais atvejais nuomotojas gali praplėsti galiojimo ribas tą raštu įforminęs nuomos sutartyje arba atskiru rašytiniu pranešimu nuomininkui.

3.2. Nuomininkas, motociklo nuomos metu nepranešęs nuomotojui apie motociklui nutikusius įvykius, tampa už juos atsakingas ir privalo nuomotojui apmokėti jų remonto išlaidas.

3.3. Ribota atsakomybė galioja nuo nuomojamo motociklo perdavimo nuomininkui iki jo grąžinimo nuomotojui arba kol nuomotojas nenutraukia nuomos sutarties.

3.4. Nuomininko ribota atsakomybė negalioja, kai nuomininkas vėluoja arba neatsiskaito su nuomotoju nuomos sutartyje nustatytais terminais arba kai nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties 1.3. punktą.

 

  1. Kompensuojamieji įvykiai

4.1. Kompensuojamasis įvykis yra nuomojamo motociklo (įskaitant jame esančią nuomotojo išnuomotą nuomininkui papildomą įrangą) sunaikinimas ar sugadinimas dėl bet kokių staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų arba motociklo vagystė, pasireiškianti kaip motociklo ar atskirų jos dalių pagrobimas arba užvaldymas plėšimo būdu (atitinkamai Baudžiamojo kodekso 178 ir 180 str.), išskyrus įvykius, šiose Taisyklėse įvardintus kaip nekompensuojamieji.

4.2. Motociklo sugadinimas, sunaikinimas ir praradimas (ar jo dalių praradimas) laikomi kompensuojamuoju įvykiu tik pateikus kompetentingų įstaigų (policijos) išduotus įvykį patvirtinančius dokumentus.

4.3. Eismo įvykiai laikomi kompensuojamais įvykiais tik kai nuomininkas pateikia nuomotojui tvarkingai ir pilnai užpildytą eismo įvykio deklaraciją(originalą).

4.4. Įvykus kompensuojamam įvykiui, nuomotojas papildomai apmoka motociklo saugojimo išlaidas, būtinas ir tikslingas išlaidas (suderintas su nuomotoju), atsiradusias nuomininkui siekiant sumažinti nuostolį ar jo išvengti, ar vykdant kitus teisėtus nuomotojo reikalavimus, specialiųjų tarnybų sugadinimus, kurie sąmoningai padaryti motociklui gelbstint nukentėjusiuosius.

 

  1. Nekompensuojamieji įvykiai

5.1. Nekompensuojamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jei:

5.1.1. atsitiko įvykis, kai motociklu naudojosi asmuo, kuris nėra įrašytas į nuomos sutartį

kaip galintis vairuoti nuomojamą motociklą ir nėra susijęs su sutartį

pasirašiusiu nuomininku civiliniais ryšiais arba nėra susijęs su nuomininku darbo

santykiais (jei nuomininkas įmonė arba įstaiga);

5.1.2. žala atsirado tuo metu, kai motociklas dalyvavo bet kurio pobūdžio (įskaitant

neoficialias) sporto varžybose, lenktynėse ar treniruotėse arba buvo naudojamas bekelėje;

5.1.3. žala atsirado dėl techninių motociklo gedimų;

5.1.4. žala atsirado tuo metu, kai nuomininkas vairavo motociklą būdamas neblaivus ar

apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų; taip pat, kai vartojo alkoholį

ar kitas svaiginamąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė

neblaivumo ar apsvaigimo patikros. Neblaivumas ar apsvaigimas suprantamas pagal tos

šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;

5.1.5. žala atsirado tuo metu, kai nuomininkas vairavo motociklą neturėdamas teisės vairuoti

to tipo motociklo;

5.1.6. įvykus autoavarijai nuomininkas pasišalino iš įvykio vietos pažeisdamas kelių eismo

taisykles;

5.1.7. jei žala atsirado dėl to, kad nuomininkas nepakluso valstybės pareigūnų reikalavimui

sustoti;

5.1.8. motociklas buvo pavogtas (išskyrus vagystę plėšimo būdu), sugadintas ar sunaikintas,

kai buvo palikti motociklo rakteliai spynelėje, motociklo bagažinėje, buvo paliktas

neužrakintas motociklo vairas;

5.1.9. motociklas buvo pavogtas kartu su jame likusiais motociklo registracijos dokumentais

ir (ar) užvedimo rakteliais (išskyrus vagystę plėšimo būdu);

5.1.10. motociklas buvo prarastas, kai asmuo, kuris su nuomininko žinia ir valia naudojosi

nuomojamu motociklu ir jį pasisavino (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str.)

arba užvaldė sukčiavimo būdu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnis);

5.1.11. motociklas buvo pavogtas kai nuomininkas sugadino jame įrengtas nuomotojo ar gamykliškai įrengtas apsaugos nuo vagysčių ir/ar palydovinę sekimo sistemas arba kitaip sutrukdė normaliam jų veikimui;

5.1.12. žala atsirado dėl to, kad motociklas įvykio metu buvo naudojamas ne pagal paskirtį,

kaip darbo įrankis ar įrenginys (pvz.: kai motociklas buvo naudojamas pavežėjo paslaugoms

teikti), kai jis buvo naudojamas bekelėje;

5.1.13. žala atsirado, kai motociklas buvo gabenamas kaip krovinys, taip pat ir pakrovimo bei

iškrovimo metu. Nelaikoma, kad motociklas buvo gabenamas kaip krovinys, kai jis

pervežamas keltu (tuo atveju, kai į keltą jis įvažiuoja ir išvažiuoja sava eiga) arba kai dėl

gedimo, sugadinimo ar sunaikinimo jis buvo gabenamas iki remonto ar saugojimo vietos

naudojantis įmonių, turinčių leidimus tokiai veiklai, paslaugomis;

5.1.14. žala atsirado, kai motociklas ar jo dalis pateko į vandenį važiuojant ar stovint ant

užšalusio vandens telkinio;

5.1.15. įvykis atsitiko motociklui dėl jo naudojamo šiems tikslams (išskyrus atvejus, kai tai

numatyta nuomos sutartyje):

5.1.15.1.skysto kuro arba dujų, arba sprogstamų medžiagų pervežimui. Laikoma, kad

motociklu yra pervežami nurodyti kroviniai;

5.1.15.2. motociklo nuoma ar perdavimas naudotis trečiajam asmeniui, nusižengiant

motociklo nuomos sutarčiai tarp nuomotojo ir nuomininko.

5.1.16. jei nuomininkas, arba su juo susijęs asmuo, siekdamas nuomotojui sutrukdyti

nustatyti įvykio metu padarytą žalą, suklastojo arba pateikė žinomai klaidingus duomenis

apie įvykį ir jo padarinius;

5.1.17. jei sugadinama padanga (ar kelios padangos), išskyrus atvejus, kai tuo pačiu metu

sunaikinamas pats motociklas, arba padangos sugadinamos autoavarijoje, kurioje buvo

sugadinta ar sunaikinta ir daugiau motociklo dalių;

5.1.18. jei motociklą apgadina pervežamas krovinys. Ši sąlyga netaikoma, jei sugadinimai

padaryti autoavarijos, kurios metu buvo apgadinta motociklo išorė dėl kontakto su išoriniu

objektu.

5.1.19. jei buvo pavogtas motociklo kuras, ar per įvykį jis buvo prarastas.

 

  1. Nuomotojo teisės ir pareigos

6.1. Nuomotojas turi teisę reikalauti iš nuomininko atlyginti nuostolius dėl nuomojamo motociklo apgadinimo ar praradimo jei jis:

6.1.1. ignoruoja šias taisykles ir/ar jų nesilaiko;

6.1.2. įvykus įvykiui, nuomininkas nesistengė išvengti ar sumažinti nuostolių;

6.1.3. jei nuomininkas nuslėpė svarbias įvykio aplinkybes ar kitaip siekė suklaidinti ar

apgauti nuomotoją ir/ar jam trukdė nustatyti tikrąjį įvykio kaltininką;

6.1.4. jei nuomininkas ar su juo susiję asmenys tyčia padarė žalą motociklui ar prisidėjo prie

jo ar papildomos įrangos praradimo.

6.2. Nuomotojas turi teisę:

6.2.1. reikalauti iš nuomininko visos informacijos, kaip ir kokiems tikslams bus naudojamas

motociklas nuomos metu;

6.2.2. įstatymų nustatyta tvarka naudoti nuomininko pateiktus duomenis ir (ar) gauti

papildomos informacijos iš registrų, bankų, priešgaisrinės apsaugos tarnybų, teisėsaugos,

teisėtvarkos institucijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų trečiųjų asmenų, tiriant

nuomos laikotarpiu įvykusius įvykius;

6.2.3. keisti ribotos nuomininko atsakomybės taisykles, jei keičiasi motociklo naudojimo

paskirtis arba jis yra naudojamas 5.1.15.1 ir 5.1.15.2 punktuose minėtai veiklai.

 

  1. Nuomininko teisės ir pareigos

7.1. Nuomininkas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir supažindinti kitus vairuosiančius išnuomotą motociklą asmenis.

7.2. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos įmokas.

7.3. Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti nuomotoją apie prarastus užvedimo raktelius ir užtikrinti motociklo saugumą (laikyti jį saugomoje teritorijoje), kol bus pakeisti ar perprogramuoti jo raktai ar užraktai. Saugoma teritorija laikoma aptverta ir rakinama teritorija ar patalpa arba teritorija/patalpa, nuolat saugoma samdomo darbuotojo, įdarbinto pagal LR galiojantį ir darbo santykius įteisinantį įstatymą.

7.4. Atsitikus įvykiui:

7.4.1. imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį, tai

suderinus su nuomotoju;

7.4.2. apie įvykį nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms (apie vagystę –

policijai, gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai, komunikacijų avariją – avarinei tarnybai,

sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai, autoįvykį – policijai, kai to reikalauja Kelių eismo

taisyklės. Tais atvejais, kai pagal Kelių eismo taisykles policijos kviesti nereikalaujama,

autoįvykio dalyviai privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją, kurią nuomininkas privalo

pateikti nuomotojui);

7.4.3. nedelsiant pranešti nuomotojui ar jo atstovui apie įvykį ir suteikti jam išsamią

informaciją apie visas jam žinomas to įvykio aplinkybes, o nuomotojui paprašius, per 1

dieną raštu pateikti jam įvykio aprašymą;

7.4.4. neturint nuomotojo leidimo, nesiimti jokių sugadinto ar sunaikinto motociklo

remonto, ardymo, liekanų naikinimo ar utilizavimo darbų;

7.4.5. perduoti nuomotojui visas per įvykį sugadintas motociklo detales ir (ar) dalis;

7.4.6. motociklo vagystės atveju, nedelsiant perduoti nuomotojui motociklo registracijos

dokumentus, užvedimo raktelį(ius), išskyrus atvejus, kai motociklo registracijos dokumentai

ir (ar) motociklo užvedimo rakteliai, buvo pagrobti plėšimo būdu kartu su transporto

priemone;

7.4.7. paaiškėjus pavogto motociklo buvimo vietai, nedelsiant apie tai pranešti nuomotojui ir

policijai;

7.4.8. pateikti nuomotojui visą žinomą informaciją apie atsakingą už motociklui padarytą

žalą asmenį ir padėti nuomotojui išsireikalauti iš jo patirtus nuostolius.

7.4.9. trečiajam asmeniui, atsakingam už motociklui padarytą žalą, siūlant nuomininkui

atlyginti nuostolius, nuomininkas privalo kuo greičiau apie tai pranešti nuomotojui ir

suteikti nuomotojo kontaktus trečiajam asmeniui;

7.4.10. pateikti dokumentus, pagrindžiančius išlaidas, atlyginamas pagal šių taisyklių 7.4.1.

punktą;

7.4.11. leisti nuomotojui atlikti įvykio priežasčių, aplinkybių ir nuostolio dydžio tyrimą,

suteikti jam visą turimą informaciją apie įvykį, jo dalyvius ir liudininkus, pateikti visus su

įvykiu susijusius ir (ar) nuomotojo nurodytus dokumentus ir vykdyti visus nuomotojo

teisėtus reikalavimus.

 

  1. Ginčų sprendimo tvarka

Ginčai, kylantys dėl šių taisyklių, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisme pagal nuomotojo registracijos adresą.